Still Life
Matthias Withoos (1627-1703)
(oil on canvas, cm.106x84)